Privacy Beleid

PRIVACY BELEID – HYDROSS

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Hydross. Hydross is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.hydross.nl  

Hydross

Zoggelsestraat 15 A

5384 LL  Heesch. Let op: Dit is geen bezoekadres.

E-mailadres: support@hydross.nl.

KvK-nummer: 73102946 

Btw-identificatienummer: NL002363599B73 


Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Hydross verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Bankrekeningnummer indien je een bestelling plaatst


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hydross.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Hydross verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Voor het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Indien hiervoor ingeschreven) 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 


Social media 

Als je via social media gezellig contact met ons zoekt, dan bewaren we geen gegevens van jou.



Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Geautomatiseerde besluitvorming 

Hydross neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Skipoo gebruikt geen geautomatiseerde systemen en alles gebeurt handmatig. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Hydross verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden er nooit gegevens met derden gedeeld. 


Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Hydross gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@hydross.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hydross zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Hydross neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Verzenden en Logistiek 

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL-onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Visie & Missie

Hydross streeft ernaar om jouw kledingverzorging zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken in de toch al drukke hedendaagse tijd. Het team van Hydross zet zich dagelijks in om deze transformatie te verwezenlijken. Het innovatieve en luxe design van de Hydross kledingstomer is dan ook gericht op deze effectiviteit.

 • Gratis verzending

  Gratis verzending op alle bestellingen.

 • WebwinkelKeur

  Koop veilig online.

 • Gecertificeerd

  De Hydross kledingstomer is CE gekeurd.

 • Snelle levering

  Voor 21:00 besteld is de volgende werkdag geleverd.